Váš nákupný košík je prázdny

Ste neprihlásený

Obchodné podmienky

 I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou vlastniacou internetový obchod  MARIE s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.mariesro.sk (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ:

MARIE s.r.o. , Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná , Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina ,Odd. Sro, Vložka číslo 12099/L
IČO : 36390861
IČ DPH: SK2020129496
Poštová adresa : Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná
Kontakt: 0911702675, email : marie@marie.sro.sk

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:
správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:
Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje)
Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru.

3.Prevádzkovateľ nemôže niesť zodpovednosť:
za oneskorené dodanie zavinené kuriérskou službou prípadné poškodenie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou, či iný druh reklamácie sa vybavuje až po písomnom bezodkladnom oznámení kupujúceho prevádzkovateľovi e-shopu a je riešená individuálne nakoľko prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za poškodenie tovaru zásielkovou službou.
Za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky spísať škodový zápis u kuriéra a túto informáciu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. V opačnom prípade nebudú uznané reklamácie na poškodenie zásielky.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho alebo pri realizácii objednávky. 
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

6. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní bez uvedenia dôvodu od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením (formulár na stiahnutie) na e-mailovú adresu faktury@marie.sro.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré boli vyhotovené na objednávku, či na zákazku (podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa) .

7. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar prevádzkovateľovi do 7 dní v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.

8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť do 7. dní vrátený kupujúcim v bezchybnom stave, t.j. bez poškodenia alebo nadmerného používania  a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

  • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci nereaguje na emaily, telefón, atď.),
  • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva),
  • cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu),
  • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,
  • ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.marie.sro.sk
  • ak zákazník zvolil pri platobných podmienkach platbu vopred a neuhradí faktúru podľa náležitostí v dobe splatnosti faktúry (spravidla 7dní) , táto bude v systéme automaticky stornovaná

V. Platobné podmienky, dodacia lehota, reklamácie

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcemu v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu osobne alebo odovzdaním dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom internetového obchodu je uvedená samostatne a zreteľne pre každý produkt samostatne.

4. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (spravidla do 48 hod) od prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný, ak momentálne tovar nie je na sklade, alebo je výlučne na objednávku.
Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

7. Pozn. e-shop - Vždy pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty/ kuriérska spoločnosť odporúčame zákazníkovi, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Postup v prípade reklamácie : kupujúci reklamovaný tovar zašle na vlastné náklady na poštovú adresu firmy MARIE s.r.o., Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná. (Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie uhradí predávajúci.) Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar, originál záručný list resp. kópiu faktúry, reklamačný list s popisom závady a kontaktné údaje kupujúceho (adresa, telefonický kontakt) . Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.

Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.

Zrušenie registrácie: kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na aktualizáciu osobných údajov.

Využívaním internetového obchodu www.marie.sro.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Spoločnosť nevyužíva súbory cookies.

 VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami písomne dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právnemu poriadku.

Pozn. Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov - spotrebiteľ má zo zákona možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi zákazníkom a prevádzkovateľom e-shopu. Zoznam subjektov pre alternatívne riešenie sporov je dostupný na stránke www.mhsr.sk. , alebo môže subjekt použiť stránku http://ec.europa.eu/consumers/odr. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákona č. 391/2015 Z.z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Orgánom dozoru je SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 01179 Žilina, 041/7632130 , za@soi.sk

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 1.3.2019

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Newsletter

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím