Váš nákupný košík je prázdny

Ste neprihlásený

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa č. 4 bod  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov je spoločnosť :

MARIE s.r.o. , Hviezdoslavova 342, 027 43  Nižná , Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina ,Odd. Sro, Vložka číslo 12099/L , IČO : 36390861, IČ DPH: SK2020129496 ,poštová adresa : Hviezdoslavova 342, 027 43  Nižná , kontakt: 0911702675, email : marie@marie.sro.sk

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby , ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora , ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje , alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, ekonomickú identitu, sociálnu identitu etc..

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov, príjemcovia (subdodávatelia)

Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov kupujúceho je plnenie zmluvy a s tým spojené dodanie tovaru. Právnym základom súhlasu je plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.

Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.

Prevádzkovateľ poskytuje údaje prepravenej spoločnosti za účelom dodania tovaru.

Doba uchovávania údajov a zrušenie registrácie

Prevádzkovateľ uchováva údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom ( ide o údaje potrebné pre vybavenie objednávky).

Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na adresu marie@marie.sk. Registrácia bude deaktivovaná.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

2. Využívaním internetového obchodu www.marie.sro.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Práva kupujúceho

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame a na aký účel, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť právo priamo nás požiadať o ich opravu na adrese marie@marie.sro.sk.  Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  •  údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  •  odvoláte súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  •  na základe vašej konkrétnej situácie namietnete proti spracúvaniu svojich osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu, keď neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietnete proti spracúvaniu na účel priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo +421 /2/ 3231 3214 statny.dozor@pdp.gov.sk

Zákon č. 18-2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na stiahnutie TU.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Nariadenie GDPR).

Newsletter

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím