Váš nákupný košík je prázdny

Ste neprihlásený

Reklamačný poriadok

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. , živnostenského zákona č. 455/1991 Zb., Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva spoločnosť MARIE s.r.o., Hviezdoslavova 342, prevádzka: Závodná 957, 027 43  Nižná, IČO : 36390861, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina ,Odd. Sro, Vložka číslo 12099/L

REKLAMAČNÝ PORIADOK , ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom , kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť za vady predanej veci

§619 Občianskeho zákonníka – predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (ďalej len „záruka“).

Predávajúci nezodpovedá za vady:

  • Ktoré si spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) spôsobil sám  a ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním (neodbornou výmenou, montážou, inštaláciou).
  • O ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel.
  • Pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
  • Ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebovania tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom.
  • Nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca alebo po uplynutí doby životnosti.
  • Ktoré boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti.

Z hľadiska životnosti nášho tovaru, ktorý sme mechanicky upravili (cylindrická vložka, kľúče ) je dôležité vymeniť, montovať, inštalovať a používať ich s dostatočnou odbornou spôsobilosťou podľa návodu na použitie/ ošetrenie ( premazávať, čistiť podľa návodu a i.)

Pozn. e-shop - Vždy pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty/ kuriérska spoločnosť odporúčame zákazníkovi, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Postup v prípade reklamácie : kupujúci reklamovaný tovar zašle na vlastné náklady na poštovú adresu firmy MARIE s.r.o., Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná. (Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie uhradí predávajúci.)  Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar, originál záručný list resp. kópiu faktúry, reklamačný list s popisom závady a kontaktné údaje kupujúceho (adresa, telefonický kontakt) . Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

§620 Občianskeho zákonníka – záručná doba je 24 mesiacov. Pri použitej / opravovanej veci môže byť záručná doba kratšia, nie však kratšia ako 12 mesiacov.

§429 Obchodného zákonníka – na tovary používané v rámci podnikateľskej alebo obchodnej činnosti predávajúci poskytuje záručnú dobu 6 mesiacov odo dňa jeho prevzatia spotrebiteľom.

§ 621 Občianskeho zákonníka – záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu , predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch , najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie .

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, t.j. právny nárok na zrušenie kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo na výmenu tovaru.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

§622 Občianskeho zákonníka – ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť , má kupujúci právo , aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci výmenu súčasti , ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec- tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§623 Občianskeho zákonníka – ak ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 625 Občianskeho zákonníka – práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Tento Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s: a) zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, b) zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, c) zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov, Právne vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi. Právne vzťahy medzi dodávateľom a podnikateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2019.

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130 041/7632 139 fax č. 041/7632 139

Newsletter

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím